Библиска статистика

Најкраткиот стих во Стариот завет гласи: „Евер, Фалек, Рагав“ и се наоѓа во 1 Летописи 1:25

Најкраткиот стих во Новиот завет, а воедно и во целата Библија гласи: „Исус заплака“ и се наоѓа во Евангелието по Јован 11:35

Бројот на антихристот е 666, според пророштвото запишано во Книгата на Откровението 13:18, последната Библиска книга.

Точно во средина на Библијата се наоѓа Псалмот 117, кој во исто време е и најкраткото поглавје во целото Свето Писмо.

Најдолгиот збор во Светото Писмо е зборот Махер-Шалал-Хаш-Баз, што е всушност еврејско име кое значи: брз на плен и итар на грабеж.

Околу 50 Библии се продаваат секоја минута

Христијанството е најраширената религија во светот, со околу 2.1 милијарди поборници

Библијата е пишувана на три јазици: Старо-Еврејски, Арамејски и Старо-Грчки

Во Библијата кучињата се спомнуваат 14 пати, лавовите 55 пати, но мачките ниту еднаш.

Библијата која е светски бестселер, во исто време е и најкрадената книга во светот.

Зборот христијанин се спомнува само три пати во Библијата (Дела 11:26, 26:28; 1 Петар 4:16)

Книгата на Естира е единствената Библиска книга во која не се користи зборот БОГ.
 
Најдолгото поглавје во Библијата е Псалмот 119(118)
 
Второто писмо на Јован е најкратката книга во Библијата.

Книгата на Јов е најстарата книга во Библијата, пишувана околу 1500 години пред Христос.

Зборот „баба“ се спомнува само еднаш во Библијата (2 Тимотеј 1:5)

Во Стариот Завет, Средното (Медитеранското) море, се нарекувало Големото море.

Борна кола, увезена од Египет, во Стариот завет, чинела 600 сребрени шекели, или околу 55000 евра.

Последниот збор во Библијата е Амин!

Преку 800 милиони копии од Библијата се дистрибуираат секоја година.

Првата книга што е испечатена во Гутенберговата печатница била Библијата. Тоа издание е направено без ниту една печатна грешка.

Пред Гутенберговата печатница, во 1438 г. Во цела Европа имало само околу 30000 книги, од кои поголемиот дел Библии и коментари на Библијата.

Со Гутенберговата печатница, за 50 години, бројот на книги во Европа пораснал од 30000 на 9 милиони, а до денес на 3 билиони.

Библијата е пишувана преку 1600 години, од 1500 година пред Христа, до 100 година по Него.

Пишувањето на Библијата опфаќа над 40 генерации, и над 40 писатели, од најразлични животни профили (цареви, селани, филозофи, рибари, поети, државници, лекари и теолози)

Библијата е пишувана на три континенти (Азија, Африка и Европа) на територија на денешните земји: Египет, Израел, Сирија, Ирак, Јордан, Турција, Грција, Италија, Малта и Либан.
 
Делови од Библијата се преведени на повеќе од 2400 јазици, повеќе од било која друга книга во светот.
 
Гностичките списи, кои послужија како инспирација за „Кодот на Да Винчи“, се пишувани дури 200 години после Христос, за разлика од Евангелијата кои се пишувани од очевидци.
 
Во Библијата има 3264 исполнети пророштва, и 3140 што се уште не се исполнети.

Апостолот Павле напишал 4 од своите Новозаветни Посланија додека бил во затвор (до Ефес, Филипи, Колос и до Филемон)

Во Библијата има 12 Израелски племиња во Стариот завет и 12 Апостоли во Новиот завет.

Фразата „Не се плашете!“ се спомнува 365 пати во Библијата, колку што има и денови во годината.

Библијата содржи повеќе различни жанрови: поезија, раскази, историја, мудрости, писма, пророштва и апокалипси.

Евангелието според Лука и Делата на Апостолите се пишувани на папирусни ролни, долги 10-тина метри.