СОЗДАВАЊЕТО НА СВЕТОТ

“Во почетокот Бог ги создаде небото и Земјата.” (1. Мојсеј 1:1)

“Преку вера разбираме дека целата вселена била создадена преку Божјиот Збор, така што се што е видливо настанало од она што било невидливо.” (Евреите 11:3)

“Преку зборот Господов беше создадено небото, преку здивот Негов – ѕвезденото воинство” (Псалм 33 (32):6)

“Преку Христос Бог ги создаде сите нешта и на небото и на Земјата: тоа што се гледа и тоа што не се гледа, сите престоли и власти, сите владетели и властодршци, се беше создадено преку Него и за Него.” (Колос 1:16)