Стих на Денот – Евреите 11:6

Стих на Денот – Евреите 11:6

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

16 декември 2014
Стих на Денот

А без вера не е можно да Му бидеме угодни на Бог. Секој што сака да дојде кај Бог, мора да верува дека Тој постои и дека ги наградува оние што искрено Го бараат.

Евреите 11:6 MNT