Стих на Денот – Ефесјаните 1:9-10

Стих на Денот – Ефесјаните 1:9-10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

11 февруари 2015
Стих на Денот

Бог ни откри каква Му била намерата и ни го објасни тајниот план што веќе беше решил да го оствари преку Христос.
Планот што Бог ќе го доврши, кога за тоа ќе дојде време, е да собере се заедно, и од небото и од Земјата, и да го стави под власт на Христос.

Ефесјаните 1:9-10 MNT