Стих на Денот – Колосјаните 2:7

Стих на Денот – Колосјаните 2:7

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

29 ноември 2014
Стих на Денот

Пуштете корени во Него, од Него црпете, за да растете и да се зацврстувате во верата, онака како што ве учевме. Бидете Му бесконечно благодарни на Господ.

Колосјаните 2:7 MNT