Стих на Денот – Колосјаните 3:1-2

Стих на Денот – Колосјаните 3:1-2

@media screen and (max-width: 480px){
img.moment_avatar { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
h2.moment_heading { margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; }
div.moment_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.moment_button { padding-bottom: 20px;}
div.tip h2 { text-align: center; padding-top: 0; margin-left: 0;}
div.tip p { clear: left; margin-left: 0px; }
div.tip img { margin-left: 0; }
div.tip.app img { margin: 0 auto !important; }
}

@media screen and (max-width: 480px){
div.votd img.welcome-image { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
div.votd_date { margin-top: 20px;}
div.votd_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.votd_button { padding-bottom: 20px;}
}

06 август 2015

Стих на Денот

Вие сте воскреснати за да живеете со Христос. Затоа стремете се кон она што е на небото, каде што Христос владее, седнат од Божјата десна страна.
Размислувајте за она што е на небото, а не за она што е на Земјата.

Колосјаните 3:1-2 MNT