Стих на Денот – Колосјаните 4:5-6

Стих на Денот – Колосјаните 4:5-6

@media screen and (max-width: 480px){
img.moment_avatar { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
h2.moment_heading { margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; }
div.moment_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.moment_button { padding-bottom: 20px;}
div.tip h2 { text-align: center; padding-top: 0; margin-left: 0;}
div.tip p { clear: left; margin-left: 0px; }
div.tip img { margin-left: 0; }
div.tip.app img { margin: 0 auto !important; }
}

@media screen and (max-width: 480px){
div.votd img.welcome-image { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
div.votd_date { margin-top: 20px;}
div.votd_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.votd_button { padding-bottom: 20px;}
}

09 јуни 2015

Стих на Денот

Однесувајте се мудро спрема оние што не се христијани и користете ја секоја можност.
Зборувајте љубезно, умесно и концизно; давајте му умешен одговор на секој што ќе ви постави прашање.

Колосјаните 4:5-6 MNT