Стих на Денот – Римјаните 5:20-21

Стих на Денот – Римјаните 5:20-21

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

30 јануари 2015
Стих на Денот

Божјиот Закон беше даден за да видат луѓето колку нараснал гревот. Но иако гревот многу нарасна, Божјата милостива благонаклоност се покажа поголема.
Како што гревот владееше над сите луѓе и ги водеше во смрт, така сега владее Божјата чудесна благонаклоност, која ни подари праведност преку нашиот Господ, Исус Христос, и затоа ние ќе добиеме вечен живот.

Римјаните 5:20-21 MNT