Стих на Денот – Римјаните 8:6-8

Стих на Денот – Римјаните 8:6-8

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

28 јануари 2015
Стих на Денот

Но раководењето според телесната природа води во смрт, а раководењето според Божјиот Дух донесува живот и мир.
Умот што се раководи од телесната природа е непријателски настроен спрема Бог. Тој не му се покорува на Божјиот Закон. Не може да му се покори.
Луѓето што се раководат од својата телесна природа не можат да Му угодат на Бог.

Римјаните 8:6-8 MNT