Стих на Денот – 1 Јован 2:15-16

Стих на Денот – 1 Јован 2:15-16

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

02 февруари 2015
Стих на Денот

Немојте да го сакате овој свет и она што тој ви го нуди, зашто ако го сакате овој свет, во вас нема љубов спрема небесниот Татко.
Тоа што го нуди светот: телесните похоти, желбата да се има се што ќе се види, гордоста заради богатството што се поседува – не е од небесниот Татко, туку од овој свет.

1 Јован 2:15-16 MNT